Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013

Aktivitet
Selskabets hovedaktivitet er ejerskabet af aktier i JP/Politikens Hus A/S, hvor A/S Politiken Holding med 50 procent ejerskab har sit største engagement.

Økonomisk udvikling
Trods fortsatte svage vækstkonjunkturer i dansk økonomi og mediebranchens vanskeligheder med bl.a. svage annoncemarkeder især på printmedier præsterer JP/Politikens Hus A/S et resultat for 2013, som er tilfredsstillende.

Afkastet på A/S Politiken Holdings likvide midler placeret i værdipapirer blev – målt inklusive realiserede og urealiserede kursvariationer – på 4,5 procent i 2013. I 2012 var afkastet på 10 procent.

Resultat
Selskabets resultat er et overskud på 90,2 mio. kroner før skat. Resultatet er 11,3 mio. kroner over 2012, der var inklusive afskrivning på merværdi på 12 mio. kroner. Resultatet efter skat udviser et overskud på 88,5 mio. kroner i 2013 mod et overskud på 75 mio. kroner i 2012.

Andel af resultat fra JP/Politikens Hus A/S udgør et overskud på 79,9 mio. kroner for 2013. I 2012 var dette resultat et overskud på 59,4 mio. kroner.

Nettoafkastet af selskabets likvide formue er i 2013 positivt med 11,7 mio. kroner mod et nettoafkast på 20,9 mio. kroner i 2012. I nettoafkastet er i 2013 indregnet kursavance på værdipapirer med 9,4 mio. kroner. I 2012 var indregnet kursavance på 16,3 mio. kroner.

De samlede aktiver udviser 989,4 mio. kroner, og egenkapitalen er på 988 mio. kroner. Sammenholdt med 2012 er aktiverne forøget med 88,4 mio. kroner, og egenkapitalen er forøget med 89 mio. kroner.

Forventninger til 2014
Resultatet for 2014 forventes at blive tilfredsstillende, men lavere end i 2013.

JP/Politikens Hus A/S forventer et resultat på niveau med 2013, men afkastet af A/S Politiken Holdings likvide formue forventes at falde.

Renteniveauet er ved indgangen til 2014 lavt og forventes fortsat at ligge lavt. Obligationskurser og aktier er på et så højt niveau, at negative kursvariationer er en reel risiko.

Usædvanlige forhold og usikkerhed ved indregning og måling
Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold eller usikkerhed ved indregning og måling.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som ændrer vurderingen af årsrapporten.