Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014

Aktivitet
Selskabets hovedaktivitet er ejerskabet af aktier i JP/Politikens Hus A/S, hvor A/S Politiken Holding med 50 procent ejerskab har sit største engagement.

Økonomisk udvikling
Med fastholdelse af høj indtjening på selskabets dagblade, fremgang i digitale indtægter og gode resultater for selskabets øvrige aktiviteter præsterer JP/Politikens Hus A/S et resultat for 2014, som er tilfredsstillende.

Afkastet på A/S Politiken Holdings likvide midler placeret i værdipapirer blev – målt inklusive realiserede og urealiserede kursvariationer – på 6,8 procent i 2014. I 2013 var afkastet på 4,5 procent.

Resultat
Selskabets resultat er et overskud på 99,9 mio. kroner før skat. Resultatet er 9,6 mio. kroner over 2013. Resultatet efter skat udviser et overskud på 97,2 mio. kroner i 2014 mod et overskud på 88,5 mio. kroner i 2013.

Andel af resultat fra JP/Politikens Hus A/S udgør et overskud på 85,6 mio. kroner for 2014. I 2013 var dette resultat et overskud på 79,9 mio. kroner.

Nettoafkastet af selskabets likvide formue er i 2014 positivt med 15,7 mio. kroner mod et nettoafkast på 11,7 mio. kroner i 2013. I nettoafkastet er i 2014 indregnet kursavance på værdipapirer med 8,4 mio. kroner. I 2013 var indregnet kursavance på 5,1 mio. kroner.

De samlede aktiver udviser 1.081,2 mio. kroner, og egenkapitalen er på 1.080,3 mio. kroner. Sammenholdt med 2013 er aktiverne forøget med 91,8 mio. kroner, og egenkapitalen er forøget med 92,3 mio. kroner.

Forventninger til 2015
Resultatet for 2015 forventes at blive tilfredsstillende, omend lavere end i 2014.

JP/Politikens Hus A/S forventer et resultat på niveau med 2014, men afkastet af A/S Politiken Holdings likvide formue forventes at falde.

Renteniveauet er ved indgangen til 2015 meget lavt og forventes fortsat at ligge lavt. Samtidig er obligations- og aktiekurser på et så højt niveau, at negative kursvariationer er en reel risiko.

Usædvanlige forhold og usikkerhed ved indregning og måling
Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold eller usikkerhed ved indregning og måling.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som ændrer vurderingen af årsrapporten.