Årsberetning 2022

Årsberetning 2022 for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022

Hovedaktivitet
Fonden er en erhvervsdrivende fond, idet fonden ejer den overvejende del af aktierne i A/S Politiken Holding.

Fondens formål er gennem erhvervelse og besiddelse af aktier i A/S Politiken Holding og på anden måde dels at sikre og underbygge den fortsatte beståen af Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet, dels igennem holdingvirksomhed at drive anden medievirksomhed og medierelateret virksomhed, og understøtte disse virksomheders udvikling på en sund og økonomisk basis.

Fondens formål er tillige at sikre, at Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet ledes som uafhængige radikalt-socialliberale blade og organer for dansk frisind i overensstemmelse med Politikens hidtidige traditioner. Fonden vælger chefredaktører for Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet.

Fondens formål er endvidere at yde tilskud til kulturelle, presse- eller uddannelsesmæssige formål samt dermed beslægtede opgaver. Formålet er også - for højst 1 år ad gangen - at yde bevillingsmæssig støtte til tidligere funktionærer og redaktionelle medarbejdere med tilknytning til Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet.

Udbetaling af dyrtidstillæg til fratrådte funktionærer og redaktionelle medarbejdere, respektive deres enker, sker efter de hidtil fulgte retningslinjer angående bevillingsmæssige årlige dyrtidstillæg. Der tilkommer ikke de omhandlede funktionærer eller redaktionelle medarbejdere nogen ret til ydelser fra fonden, idet enhver udbetaling af dennes midler sker på rent bevillingsmæssig basis.

Resultat
Fondens resultat for 2022 er et underskud på 10,1 mio. kroner, der efter regulering af uddelingsramme for det kommende år overføres til fondens kapital, der herefter samlet udgør 128,8 mio. kroner inklusive hensættelse på 7,5 mio. kroner til uddelingsramme for 2023. Af fondens kapital er 75 mio. kroner bunden kapital.

 Der er i året foretaget uddelinger for 3,4 mio. kroner fordelt med 2,4 mio. kroner til kulturelle formål, 0,6 mio. kroner til presse- og uddannelsesmæssige formål og 0,1 mio. kroner til sociale formål samt 0,3 mio. kroner til pensioner. Uddelingerne er modregnet i uddelingsrammen for 2022 på 7,5 mio. kroner. Af årets resultat overføres herefter 3,4 mio. kroner til uddelingsramme 2023, hvorefter denne udgør 7,5 mio. kroner.

 Fondens indtægter udgøres af udbytte af aktier i A/S Politiken Holding og afkast af likvide midler placeret i værdipapirer. Udbytte fra A/S Politiken Holding udgør i 2022 6,3 mio. kroner, hvilket er det samme som i 2021. Afkastet af værdipapirer er – målt inklusive realiserede og primært urealiserede kursvariationer - i 2022 negativt med 13,9 mio. kroner svarende til et negativt afkast på 15,3 procent mod et positvt afkast på 11,4 mio. kroner svarende til 12,9 procent i 2021.

Forventninger
Resultatet for 2022 blev, som beskrevet ovenfor, ikke som forventet da  rentestigninger og faldende obligations- og aktiekurser medførte indtægtstab. Resultatforventningen for 2023 er usikker og afdæmpet, men dog med en forventning om positivt afkast af fondens kapital.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Redegørelser i henhold til årsregnskabslovens §§77a og 77b
I tilknytning til og som del af nærværende beretning afgiver fonden Redegørelse for god fondsledelse og Redegørelse for fondens uddelingspolitik.

Redegørelserne kan læses på fondens hjemmeside under adresserne:

https://www.politikenfonden.dk/media/1111/2022-lovpligtig-redegoerelse-for-god-fondsledelse.pdf

https://www.politikenfonden.dk/media/1109/2022-lovpligtig-redegoerelse-for-fondens-udddelingspolitik.pdf