Årsberetning 2019

Årsberetning 2019 for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019

Hovedaktivitet
Fonden er en erhvervsdrivende fond, idet fonden ejer den overvejende del af aktierne i A/S Politiken Holding.

Fondens formål er gennem erhvervelse og besiddelse af aktier i A/S Politiken Holding og på anden måde dels at sikre og underbygge
den fortsatte beståen af Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet, dels igennem holdingvirksomhed at drive anden medievirksomhed
og medierelateret virksomhed, og understøtte disse virksomheders udvikling på en sund og økonomisk basis.

Fondens formål er tillige at sikre, at Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet ledes som uafhængige radikalt-socialliberale blade og
organer for dansk frisind i overensstemmelse med Politikens hidtidige traditioner. Fonden vælger chefredaktører for Dagbladet
Politiken og Ekstra Bladet.

Fondens formål er endvidere at yde tilskud til kulturelle, presse- eller uddannelsesmæssige formål samt dermed beslægtede opgaver.
Formålet er også - for højst 1 år ad gangen - at yde bevillingsmæssig støtte til tidligere funktionærer og redaktionelle
medarbejdere med tilknytning til Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet.

Udbetaling af dyrtidstillæg til fratrådte funktionærer og redaktionelle medarbejdere, respektive deres enker, sker efter de hidtil
fulgte retningslinjer angående bevillingsmæssige årlige dyrtidstillæg. Der tilkommer ikke de omhandlede funktionærer eller redaktionelle
medarbejdere nogen ret til ydelser fra fonden, idet enhver udbetaling af dennes midler sker på rent bevillingsmæssig basis.

Resultat
Fondens resultat for 2019 er et overskud på 16,1 mio. kroner, der overføres til fondens kapital, der herefter samlet udgør 126,8
mio. kroner inklusive hensættelse på 7,5 mio. kroner til uddelingsramme for 2020. Af fondens kapital er 75 mio. kroner bunden
kapital.

I forlængelse af beslutning om opkøb af aktier i A/S Politiken Holding ændres regnskabspraksis, hvorefter aktier i tilknyttet virksomhed
optages og måles til kostpris. Praksisændringen medfører en tilbageførsel af tidligere opskrivning med 20,9 mio. kroner.
Praksisændring påvirker ikke årets resultat, men alene indregning af kapitalandele tilknyttet virksomhed, der nedskrives med 20,9
mio. kroner, og tilsvarende reduceres egenkapitalen med 20,9 mio. kroner.

Der er i året foretaget uddelinger for 7,0 mio. kroner fordelt med 4,4 mio. kroner til kulturelle formål, 2,0 mio. kroner til presse- og
uddannelsesmæssige formål og 0,1 mio. kroner til sociale formål samt 0,5 mio. kroner til pensioner. Uddelingerne er modregnet i
uddelingsrammen for 2018 på 7,5 mio. kroner. Af årets resultat overføres herefter 7,0 mio. kroner til uddelingsramme 2020,
hvorefter denne udgør 7,5 mio. kroner.

Fondens indtægter udgøres af udbytte af aktier i A/S Politiken Holding og afkast af likvide midler placeret i værdipapirer. Udbytte
fra A/S Politiken Holding udgør i 2019 6,2 mio. kroner, mod 4,5 mio. kroner i 2018. Afkastet af værdipapirer er – målt inklusive
realiserede og primært urealiserede kursvariationer - i 2019 positivt med 11,6 mio. kroner svarende til 14,8 procent mod et negativt
afkast på 4,7 mio. kroner svarende til 5,9 procent i 2018.

Forventninger
Resultatet før uddelinger i 2020 forventes lavere end i 2019, idet afkastet af fondens værdipapirer forventes mindsket.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Redegørelser i henhold til årsregnskabslovens §§77a og 77b
I tilknytning til og som del af nærværende beretning afgiver fonden Redegørelse for god fondsledelse og Redegørelse for fondens
uddelingspolitik.

Redegørelserne kan læses på fondens hjemmeside under adresserne:

http://www.politikenfonden.dk/static/2019-lovpligtig-redegoerelse-for-god-fondsledelse.pdf

http://www.politikenfonden.dk/static/2019-lovpligtig-redegoerelse-for-fondens-udddelingspolitik.pdf