Årsberetning 2023

Årsberetning 2023 for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023

Hovedaktivitet

Fonden er en erhvervsdrivende fond, idet fonden ejer den overvejende del af aktierne i A/S Politiken Holding.

 Fondens formål er gennem erhvervelse og besiddelse af aktier i A/S Politiken Holding og på anden måde dels at sikre og underbygge den fortsatte beståen af Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet, dels igennem holdingvirksomhed at drive anden medievirksomhed og medierelateret virksomhed, og understøtte disse virksomheders udvikling på en sund og økonomisk basis.

 Fondens formål er tillige at sikre, at Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet ledes som uafhængige radikalt-soci­alliberale blade og organer for dansk frisind i overensstemmelse med Politikens hidtidige traditioner. Fonden udpeger chefredaktører for Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet.

Fondens formål er endvidere at yde tilskud til kulturelle, presse- eller uddannelsesmæssige formål samt der­med beslægtede opgaver. Formålet er også - for højst 1 år ad gangen - at yde bevillingsmæssig støtte til tidligere funktionærer og redak­tionelle medarbejdere med tilknytning til Dagbladet Politiken og Ekstra Bladet.

Udbetaling af dyrtidstillæg til fratrådte funktionærer og redaktionelle medarbejdere, respektive deres enker, sker efter de hidtil fulgte retningslinjer angående bevillingsmæssige årlige dyrtidstillæg. Der tilkommer ikke de omhandlede funktionærer eller redaktionelle medarbejdere nogen ret til ydelser fra fonden, idet enhver udbe­taling af dennes midler sker på rent bevillingsmæssig basis.

Resultat

Fondens resultat for 2023 er et overskud på 14,9 mio. kroner, der efter regulering af uddelingsramme for det kommende år overføres til fondens kapital, der herefter samlet udgør 134,7 mio. kroner inklusive hensættelse på 7,5 mio. kroner til uddelingsramme for 2024. Af fondens kapital er 75 mio. kroner bunden kapital.

Der er i året foretaget uddelinger for 9,0 mio. kroner fordelt med 7,4 mio. kroner til kulturelle formål, 1,3 mio. kroner til presse- og uddannelsesmæssige formål samt 0,3 mio. kroner til pensioner. Uddelingerne er modregnet i uddelingsrammen for 2023 på 7,5 mio. kroner. Af årets resultat overføres herefter 9,0 mio. kroner til uddelingsramme 2024, hvorefter denne udgør 7,5 mio. kroner.

Fondens indtægter udgøres af udbytte af aktier i A/S Politiken Holding og afkast af likvide midler placeret i værdipapirer. Udbytte fra A/S Politiken Holding udgør i 2023 6,3 mio. kroner, hvilket er det samme som i 2022. Afkastet af værdipapirer er – målt inklusive realiserede og primært urealiserede kursvariationer - i 2023 med 10,6 mio. kroner svarende til et positivt afkast på 12,1 procent mod et negativt afkast på 13,9 mio. kroner svarende til -15,3 procent i 2022.

Forventninger

Resultatet for 2023 blev på baggrund af afkastet på 12,1 procent af fondens værdipapirer bedre end forventet.

Resultatforventningerne for 2024 er positive, med en forventning om at afkastet af fondens kapital også i 2024 vil være positivt.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Redegørelser i henhold til årsregnskabslovens §§77a og 77b

I tilknytning til og som del af nærværende beretning afgiver fonden Redegørelse for god fondsledelse og Redegørelse for fondens uddelingspolitik.

http://www.politikenfonden.dk/static/2023-lovpligtig-redegoerelse-for-god-fondsledelse.pdf

http://www.politikenfonden.dk/static/2023-lovpligtig-redegoerelse-for-fondens-udddelingspolitik.pdf